Menu Bar
 
موسسان
غرغشت

موسس و مسسوول بخش طراحي ابتکارات راديو و کمپنی صداي افغان است. برنامه هاي مختلف را براي راديويي تهيه و ترتيب ميکند. رهنمايي همکاران جوان در برنامه سازي و عضو مرکزي راديو ريفوجي است.

 
آریادنی بیختولد

مدير مسسوول نشراتي و همآهنگ کننده تنظيمات روزمره راديو صداي افغان است. تهيه کننده برنامه بحث جهاني و به زبان پشتو و دري بلديت ابتدايي دارد. همچنان مسوول بخش آموزش مهارتهاي تصوير برداري براي برنامه هاي تلويزيوني.

 
حمایت شما

همانطوريکه برايتان معلوم است راديو صداي افغان يک رسانه مردمي و مستقل است و براي پيشبرد فعاليت هاي روزمره خود نياز به مصارف مالي و مهيا ساختن تدارکات تخنيکي دارد. بخاطريکه ما بتوانيم مستقل و بيطرف بمانيم از هر نوع کمک مالي که براي راه اندازي اهداف ضد وحدت مردم ما، خدشه دار ساختن فرهنگ و هويت مردم افغانستان باشد خود داري مي کنيم.

ما تا هنوزبه کمک هاي مالي سالانه ارگانهاي آزاد و غير دولتي که براي انکشاف پروژه هاي فرهنگي و مردمي در انگلستان کمک ميشود دست نيافتيم و اگر چنين شود شفافيت گام اولي ما ميباشد و شما در سايت ما در باره آن خبر خواهيد يافت کرد. صداي افغان از روز آغاز تا امروز بيشتر به کمک هاي مالي از طرف دوستداران اين راديو و همشريان خود که در کشور هاي مختلف هستند اتکا کرديم.

اگر علاقمند حمايت مالي اين پروژه هستيد لطفاً ما را از طريق پست الکترونيکي info@afghanvoice.org.uk در جريان بگذاريد.

طريقه هاي ديگر کمک مالي :


از طريق حساب بانکي


نام حساب : Afghan Voice CIC

نمبر حساب: 65618505

سورت کود: 089299

نام بانک: The Co-operative Bank

پروژه صدای افغان

صداي افغان در سال ۲۰۱۰ ميلادي در يک گردهمايي معلوماتي در مورد افغانستان و افغانها که در شهر برايتون به راه انداخته شده بود تاسيس گرديد. ابتکار و سوژهء چنين يک ارگان رسانه اي که ضرورت زمان و زنده گي معاصر بود توسط يک شهروند افغان و يک شهروند هالندي شروع گرديد و سپس اعضاي مرکزي اين ارگان توسعه پيدا کرد.

ضرورت زمان و زنده گي معاصر در قرن فعلي براي افغانها و افغانستان آزادي بيان و دفاع از حقوق ابتدايي بشري شان ميباشد. در زمان معاصر بهترين وسيله که ما را به اين هدف کامياب گردان يک رسانه آزاد و مستقل ميباشد. مرکزيت و اهداف اين رسانه مردمي بلند کردن صداي حق و همبستگي در بين شهروندان افغان با هر مشخصهء سياسي، جغرافيايي، اجتماعي، ديني و فرهنگي که باشند است.

مشکل ديگر مردمان جهان، درک يک تصوير منفي افغانستان و افغانها از شرکت هاي رسانه اي بزرگ جهان ميباشد که براي اجنداي و مرام خاص براي دولت هاي که دخيل در سياست تغير اقتصادي جهان و منطقه است ميباشد. ما کوشش زياد داريم تا توسط برنامه هاي مردمي و با ميان آوردن يک فضاي دوستانه با تبادل نظرات با جهانيان اين مفکوره منفي که در مورد افغانستان  دارند آنر مبدل به تصوير زيباي از فرهنگ، مردم و بشر دوستي بسازيم.

امروز راديو صداي افغان يک رسانه راجستر شده و مستقل در انگستان است. نشرات ما براساس قوانين و مقررات آزادي هاي رسانه اي کشور انگلستان بررسي ميشود. بر اساس مرور زمان و بنابر ضرورت جامعه افغانها در انگستان ما توانستيم که در سال 2012 ميلادي به يک شرکت غير انتفاعي مبدل شويم تا بتوانيم در بخش هاي ديگر ميديا براي افغانهاي خود مصدر خدمت قرار بگيريم.

   
اهداف ما

صداي افغان داراي ديدگاه و اهداف کوتاه مدت و طويل المدت دارد و در عين حال هدف اصلي و بنيادي ما انعکاس دهنده نظرات، مهيا ساختن يک فضاي مصئون براي ديالوگ و حمايت از حق آزادي بيان افغانها در سطح جهاني ميباشد.

  • ما ميخواهيم فضاي مناسب را ايجاد کنم که در آن همه افغان از هر پس منظر که هستند اشتراک کنند. در اين پلتفورم بايد نظرات و ديالوگ بدون تهديد کردن گروه و يا شخص ديگر صورت گيرد و هيچ گروه و يا شخص احساس بيگانگي نکند.

  •  ما ميخواهم که وفراتر بي انديشيم و بتوانيم يک پل مواصلاتي ميان جهانيان و افغانستان گرديم و از اين طريقه يک شبکه دوستي ميان مردمان مختلف ايجاد کنيم.

  • ما ميخواهم که درک درست از فرهنگ و مردم افغانستان را به جهانيان برسانيم، معلومات درست و موثق را برايشان عرضه کنيم و ذهينيت شان را در مورد افغانستان مثبت سازيم. اين فعاليت ما با در نظر داشت فرهنگ هاي مختلف، قوانين و نورم اجتماعي و ديني مردم ما صورت ميگيرد.

  • مشارکت فعال ما در عرصه ها مختلف براي تغير هاي مناسب اجتماعي براي آسوده ساختن زنده گي و بوجود آوردن يک فضاي پر تمدن و عصري براي افغانها ميباشد.
رادیو صدای افغان؟

کمپني صداي افغان (راجستر ۰۸۳۰۷۵۹۳) غير انتفاعي و مستقل ميباشد که بخش هاي مختلف را دربر دارد و راديو صداي افغان يک بخش فرعي را تشکيل ميدهد. 

ما در بخش انکشاف و تربيه مهارتهاي رسانه يي(ميديا) براي جوانان را همکاري ميکنيم و برنامه هاي مخصوص مربيگري را نيز براي جوانان افغان راه اندازي ميکنيم. 

بخاطر دربر داشتن  همه جوانان و از بين بردن بيگانگي صداي افغان به سه زبان پشتو، دري وانگيسي فعاليت و نشرات دارد. صداي افغان يک محل آموزشي است که داراي فضاي مصئون براي آزادي بيان و تبادل ديالوگ ميباشد. اين پاليسي توانسته همه افغانها را از جنبه هاي مختلف زنده گي گرد هم بيآورد. ما توسط ديالوگ و ارتباطات منطقي مي توانيم که بيگانگي جهانيان را از بين برده و پل ارتباط با جهانيان شويم.

   
اشتراک با ما

صداي افغان توسط رضاکاران جوان افغان و اشتراک کننده گان آزاد از اجتماع افغان ها که در شهر لندن و ساير کشور هاي اروپايي زنده گي ميکنند اداره و تنظيم ميشود. تعداد از اشتراک کننده گان و رضاکاران دايمي ما اشخاص مسلکي در بخش راديوو تلويزيون و ژورناليزم/ميديا هستند. 

اگر شما خواسته باشيد که با تيم کاري ما در اين پروژه همکار باشيد و يا برنامه هاي راديويي و يا تلويزيوني طرح ريزي کنيد شما ضرورت به مسلکي بودن و تجربه در اين بخش نداريد. تيم کاري ما شما را آموزش هاي مسلکي نظر به نوعيت برنامه تان برايتان ترتيب ميکند و با درس هاي علمي شما را آماده ميسازد. اگر خواسته باشيد که عضويت دايمي و رضاي کارانه کوتاه مدت را با ما داشته باشيد پس به صفحه درخواست همکاري مراجع کنيد.