Menu Bar
 
معلومات تازه
این بخش بزودی فعال میشود
این بخش بزودی فعال میشود
پروژه ها
این بخش بزودی فعال میشود
 
پروژه افغان میرمن
پروژه آموزش مسلکی میدیا و توانا ساختن زنان افغان در بخش های مختلف مطبوعات و ژونالیزم شهروندی با استفاده از ابعاد مختلف میدیا بطور ابتکاری برای بهبود و انکشافی شخصی و جامعه ای میباشد.
پروژه دوستی
این پروژه دو جوان را که یکی افغان و دیگر غیر افغان باشد با هم معرفی میکند و در بخش مستند سازی برای شان مهارتهای مسلکی را میآموزند
پروژه میدیا
این پروژه برای جوانان افغان است که مهارت های بخش نشرات و برنامه سازی رادیوی را میآموزند